فرم سفارش بنر

  • Price: Toman 10,000
  • برای محاسبه طول بنر را + در عرض بنر کنید سپس ضرب در 2 کرده و جواب بدست آمده را تقسیم بر 100 سانتی متر می کنیم و در کادر بالا وارد نمایید . به عنوان مثال : طول بنر 100 سانتی متر و عرض آن 53 سانتی متر 100 را با 53 جمع می کنیم می شود 153 سپس ضرب در 2 می کنیم می شود 306 سپس تقسیم بر 100 می کنیم می شود : 3.06 و این عدد را در بالا وارد می کنیم .