فروشگاه چاپ سایمان ☘

مجله چیست؟

مجله چیست؟

در عرف مطبوعات، هرگاه ترتيب انتشار نشريه اي حداكثر ماهي يك بار باشد، برآن نشريه، عنوان «مجله » مي گذارند. قطع، تعداد صفحه ها، تركيب موضوعي مطالب و حتي نوع ماشين چاپي كه مورد استفاده قرار مي گيرد، از جمله مواردي است كه تفاوت ميان تركيب ظاهري مجله و روزنامه را از آن طريق ميتوان تشخيص داد.

مجله مجموعه اي از مطالبي است كه به طور مرتب با فاصله هاي معين زماني منتشر مي شود؛ مطالبي كه درباره يك يا چند موضوع مختلف مي باشند. كلمه Magazine به معناي بازار يا انبار اجناس گوناگون است. اما خريدار مجله تمام اجناس را يكجا خريداري مي كند و از ميان اجناس، آنچه را كه مورد توجه اوست. بهره برداري مي كند و آنگاه به انتظار شماره بعد مي ماند

.
بنابراين تعريف قانوني مجله بدين قرار است : «مجله، نشريه اي است كه براي روشن كردن افكار مردم در زمينه هاي مختلف اجتماعي، سياسي، علمي، فني يا ادبي و ترقي دادن سطح معلومات مردم و نشر اخبار و اطلاعات و مطالب عام المنفعه و انتقاد و اصلاح انديشه در امور عمومي، به طور منظم و در زمان معيني منتشر مي شود». اولين ارزش و اهميت مجله، ظاهر آن، مانند : عكسهاي رنگي، كيفيت كاغذ، تصوير پردازي استادانه و استفاده از رنگ و…. است كه كل اين مجموعه در صفحه آرايي گنجانده مي شود.

صفحه آرايي عبارت است از طرح ريزي براي يك صفحه يا گروهي از صفحه ها. عناصري در صفحه آرايي به كار گرفته مي شوند كه كار برد هر كدام از آنها پيرو اصول و قواعد مخصوصي است، هر چند كه در مجموع ذوق و سليقه هنرمند نقش غيرقابل انكاري در صفحه آرايي تخصصي و جذاب دارد. نام مجله، قطع، رنگ، عكس، طراحي صفحه ها، تيتر و سوتيتر، ستون بندي و انتخاب حروف، از جمله عناصر مهم صفحه آرايي يك مجله به شمار مي روند.

نام مجله

نام مجله، يك علامت تجاري يا نشانه است. نام،بايد مشخص، چشمگير و به آساني قابل شناسايي و در عين حال جالب باشد، نام، معمولا در بالاي جلد چاپ مي شود و سه اصل ظاهر خوشايند، درك آسان و جذابيت بصري بايد در آن رعايت شود. عنوان مجله بهتر است طراحي شود تا اينكه حروفچيني شود.

قطع مجله

قطع مجله معمولا كوچكتر از روزنامه است و انتخاب آن با توجه به اندازه كاغذ معيار به منظور صرفه جويي و اجتناب از دور ريختن كناره هاي بيشتر است. دو اصل مهم وجود دارد كه در انتخاب قطع مي بايد رعايت شود:

– سهولت و راحتي براي در دست گرفتن؛
– تناسب بين اندازه و محتواي مجله.

مثلا عرف قطع مجله هاي كودكان در ايران 21* 5/16 سانتيمتر است و قطعهاي بزرگتر چندان رواج نداشته است. محدوديت فني از لحاظ اندازه معيار در دستگاههاي چاپ نيز گاه تعيين كننده قطع مجله است. نگاهي به تاريخ مجله هاي ايران نشان مي دهد كه قطع مجله هاي عمومي معمولا بزرگتر از مجله هاي تخصصي بوده است.

روي جلد

عنصر بعدي كه نظر مخاطب و خواننده را به خود جلب مي كند، روي جلد است. چند عامل، طرح ظاهر و روي جلد مجله را تعين مي كند. عوامل مزبور به قرار زير است:

الف : تخصصي يا عمومي بودن مجله
ب: عوامل فرهنگي

ج : مخاطبان خاص،عامل ديگري است كه تركيب و ظاهر روي جلد را تعيين مي كند. چنانكه تصويرهاي روي جلد مجله هاي كودكان با مجله هاي ورزشي كاملا متفاوت است.

 د:حوادث، تنشها و دگرگونيهاي اقتصادي،سياسي و اجتماعي كه باعث دگرگونيهاي عمده در جامعه مي شود، نيز به صورت مقطعي بر روي جلد ها اثر مي گذارد .

روي جلد مجله بايد در خور شخصيت و محتواي مجله باشد، درعين حال، ضروري است كه روي جلد توجه مخاطب را جلب كند وميل به ورق زدن و توجه به محتوا را در وي برانگيزد. تصوير پرداز ي روي جلد مي تواند نمونه اي انتخابي از محتواي داخلي مجله باشد كه در اين صورت، خواننده را به درون مجله راهنمايي مي كند. چند عامل زير را مي توان به عنوان عامل موثر در موفقيت روي جلد مطرح ساخت:

• طرح و تصوير پردازي در هر شماره، تنوع كافي را داشته باشد.
• طرح روي جلد عجيب، و نا آشنايي آن با ذهن، تا حدود زيادي به موفقيت مجله كمك مي كند، مشروط بر اينكه ميزان اين عجيب بودن به   حدي نباشد كه تماشاگر را دلزده كند، بلكه بايد چنان باشد كه، خواننده را مجبور به كنجكاوي كند.

همچنين در طراحي روي جلد به چند سوال بايد پاسخ داد :

آيا كاغذ روي جلد از جنس كاغذ عالي انتخاب شده است؟
مجله در چه مكاني براي فروش عرضه خواهد شد؟
مجله براي چه گروهي منتشر مي شود؟

تصوير شخصيتهايي كه برروي جلد به كار گرفته مي شوند، بايد به گونه اي انتخاب شود كه زاويه نگاه تصوير به درون مجله باشد. علاوه بر اين تصوير ها بايد آن چنان بر روي جلد به كار روند كه سنگيني تصوير حتما در پايين صفحه قرار گيرد. در هر صورت، رابطه تركيب تيتر ( تيتر ي كه از مطالب داخل براي روي جلد برگزيده شده ) و تصوير روي جلد بايد حتما رعايت شود و چنان نباشد كه با يكديگر بيگانه باشند. عكس در بسياري از موارد، به خودي خود، ارزش پيام رساني دارد؛ در حالي كه ممكن است پيام يا خبري را تكميل كند و گاه به جاي پيام يا خبر بنشيند.

عكس، خواننده را به طور مستقيم در كوران حوادث قرار مي دهد و در عين حال، او را سرگرم نيز ميكند. عكسهايي كه در مجله ها چاپ مي شوند، چهار نوع هستند:

1- عكسهاي منفرد با تيتر و شرح عكس جداگانه؛
2- عكسهاي منفرد، داخل يك متن و خبر؛
3- عكسهاي پي درپي (مانند باندهاي تصويري)؛
4- عكسهاي مونتاژ.

هر عكس يا تصوير داراي زاويه ديد مخصوصي است. اين زاويه، مسلط به نقطه اي است كه تصوير به آن نگاه مي كند. اگر تصويري به سمت چپ نگاه كند، عمل پياده كردن آن در سمت راست صفحه است. در مورد تصويرهاي اشخاصي كه داراي زاويه ديد خنثي نيستند. يعني به يكي از سمتهاي راست، يا چپ تمايل دارند. بايد دقت شود كه تاحد ممكن، آنهايي انتخاب شوند كه زايه ديد به سمت داخل مجله باشد، در انتخاب عكس براي مجله چند اصل را بايد مورد توجه قرار داد:

آيا عكس ارزش خبري دارد و مي تواند قدرت تجسم را در بيننده تقويت كند؟
آيا عكس ارزش هنري دارد؟
آيا عكس اختصاصي است؟

About the Author

info@saymanco.ir

Related Post

Submit a Review

Display Name

Email

Title

Message